Zarządzanie jakością

Polityka jakości

Realizacja indywidualnych wyspecyfikowanych wymagań i oczekiwań Klientów w zgodności z obowiązującymi standardami i normami stanowi priorytet działania firmy INVEST Sp. z o.o.

W tym zakresie zamierzamy być na rynku dominującym i rozpoznawalnym dostawcą oraz usługodawcą w branży materiałów ogniotrwałych, celem utrzymania dotychczasowych klientów i pozyskania nowych.

Cele strategiczne firmy

Celem strategicznym firmy INVEST Sp. z o.o. jest zaoferowanie Klientom najwyższego poziomu usług dotyczących kompleksowej obsługi ceramicznej tj. projektowania, doboru dostaw materiałów ogniotrwałych, montażu i serwisu.

Realizację usług opieramy na indywidualnych wyspecyfikowanych wymaganiach i oczekiwaniach klientów z branży przemysłu; stalowego, metali nieżelaznych, cementowo- wapienniczego i innych stosujących materiały ogniotrwałe w urządzeniach cieplnych zgodnie z zawartymi umowami i zobowiązaniami.

Realizacja celów i zamierzeń

Politykę jakości firma będzie realizować podejmując następujące działania:

 1. Cele firmy określamy w procesie przyczynowo – skutkowego myślenia opartego na zapobieganiu powstawania ryzyka poszukując dróg najbardziej efektywnego przeciwdziałania ich powstawaniu, w oparciu o doświadczenie interesariuszy firmy oraz regulacje prawne.
 2. Ukierunkowanie na interesariuszy osiągamy, poprzez uświadamianie ich kluczowego znaczenia w realizacji ustalonych zadań mających wpływ na funkcjonowanie firmy.
 3. Systemowe podejście do zarządzania osiągamy przez doskonalenie cyklu planowania (procesów), wykonywania, sprawdzania, korygowania realizowanych zadań na określonych etapach prowadzonej działalności.
 4. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań zwiększających skuteczność zarządzania oraz osiągania celów.
 5. Przywództwo realizujemy przez wytyczanie kierunków działania, pomoc w realizacji zadań, kształcenie w liderach (działów-oddziałów) postaw wspierających działania pracowników.
 6. Zaangażowanie pracowników osiągamy przez aktywne włączanie ich w system zarządzania jakością, edukację, uświadamianie znaczenia jakości, doskonalenie i wzrostu świadomości (w tym indywidualnej i grupowej) w efektywnym działaniu.
 7. Podejście i myślenie procesowe realizujemy przez identyfikację, dokumentowanie, korygowanie i nieustanne doskonalenie procesów firmy, poszukując najbardziej efektywnego algorytmu systemowego rozwoju. Kładziemy nacisk na wyniki i ocenę podejmowanych działań.
 8. Ciągłe doskonalenie osiągamy przez nieustanne poszukiwanie możliwości poprawy jakości naszych celów, działań, produktów i usług.
 9. Poszerzamy perspektywy działalności firmy integrując się z interesariuszami przez poszukiwanie  i wybór partnerów, o zgodnych celach oraz poprzez uzgadnianie zasad współpracy w oparciu o konsensus i wspieranie się w osiąganiu wytyczonych wspólnie celów.
 10. Mając na względzie rozwój firmy i interesariuszy  nieustannie doskonalimy się jako organizacja ucząca się, stosująca zarządzanie przez wiedzę.
 11. Polityka jakości realizowana jest przez wszystkich pracowników firmy poprzez przyjęcie odpowiedzialności za efekty realizacji ustalonych celów.

Zobowiązania Firmy

Wytworzony przychód firmy ma na celu  podniesienie jakości życia interesariuszy poprzez zaspokajanie ich potrzeb, doskonalenie relacji i budowę zaufania między nimi.

Za interesariuszy uważamy: klientów wewnętrznych (rada nadzorcza, akcjonariusze, pracownicy i ich rodziny), zewnętrznych (kooperanci, dostawcy, odbiorcy końcowi, banki,  instytucje rządowe i samorządowe).

W związku z ustalonym zakresem działalności zobowiązujemy się:

 1. Zapewnić obecnym oraz przyszłym Klientom najwyższą jakość obsługi zarówno pod względem jakościowym jak i handlowym.
 2. Dostarczać produkty i usługi, które spełniają wymagania ustawowe i regulacyjne
 3. Dostosowywać świadczone usługi oraz oferowane materiały do potrzeb i zmieniających  się  wymagań Klientów.
 4. Zwiększyć udział na rynku dostawców materiałów ogniotrwałych i wykonawców usług.
 5. Zwiększyć wartość sprzedaży przy stałym obniżaniu kosztów.
 6. Wzmocnić zaufanie i wizerunek rzetelnego dostawcy i wykonawcy kompleksowych usług ze względu na jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań  technologicznych celem utrzymania dotychczasowych klientów i pozyskania nowych.
 7. Zapewnić satysfakcję klientów ze współpracy i jakości oferowanych wyrobów/usług.
 8. Ciągle doskonalić procesy w oparciu o wytyczne normy PN-EN ISO 9001:2015.

Podsumowanie

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do wzięcia odpowiedzialności za doskonalenie i skuteczność systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2015 oraz deklaruje zintegrowanie wymagań systemu z procesami biznesowymi zapewniając niezbędne zasoby do realizacji ustalonych celów.

Polityka systemu zarządzania jakością jest znana, dostępna, zakomunikowana (pracownicy, dostawcy, podwykonawcy) weryfikowana i oceniana w ramach przeglądu zarządzania.          

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

                                                                                                                 mgr inż. Leon Marciniec

Ropczyce dnia 03.03.2020, Wydanie II